La precedente nostra raccolta di proverbi e modi di dire rofranesi viene rivisitata e riordinata da Don Mariano Grosso osb autore del libro Proverbi e modi di dire Rofranesi. Per aggiungere un proverbio o un modo di dire scrivi a telerofrano @gmail.com

Proverbi e modi di dire rofranesi

(con i nomi di persone che li hanno riferiti)

 Raffaele Lancuba (2006)
Lu ciucciu ti rai nu càuci e tu ri tagli lu peri?
Chi voli fuocu si lu vai a truvà
L'omu ccu troppi vizi e cumi nu puorcu ca mai si sazia
L'omu senza vizi e cumi nu scartafaziu
E vistu mai zingari meti?
Ha persu li vuoi e mu vai truvannu li ccorni
Aqua passata nu gira chiù mulinu
Pocu spienni e pocu appienni
La petra ca mai si seri mai lippu piglia
Nun mmi ‘ndrizzà la matassa
Chi ppi tiempu nun si prucura arriva lu iuornu ca nu ppo mangià
Lu figliu chi è cani ri massaria piglia li pecuri a la fua
Lu figliu chi è cani ri massaria uarda li pecuri e la mandra
Li uai ri la pignata li ssapi la cucchiara ca li ròzzila
Chjca viscigliu quannu è picciriddu
Fa’ bene e scordati, fa’ mali e pensaci
E’ megliu a li rienti ca a li parienti
Camina ririttu cumi na canna ri sckuppetta
Vieni puri crai e porta na panittera ri pira
Chiacchiari e tabacchere ri lìhunu la banca nu nni scangia
Tutti li casi teninu nu irmici ruttu e la casa mia nu nni teni propiu
Li parole su cumi li cirasa: una tira l'ata
A lavà la capu a lu ciucciu ‘nci pierdi l’acqua, lu tiempu e lu ssapuni
L'amuri ra luntanu e cumi l'aqua inta lu panaru
Chi voli figli santi si nni faci e chi voli hrazii ra Giesù Cristu si lu prea
Chi pisci voli piglià li brachi s’adda ‘nbunni


Varie persone
Nu bbali cientu liri vistutu ri festa
Nu mmori ciucciu miu ca veni maggiu e veni l’èriva nova e ti ricunsi
Ppi schiattamientu ri marzu tencu li ppecuri a lu iazzu; ppi schiattamienti r’aprili tutti l’àini tencu a l’uvili
Quannu si zappa e si puta, zi Carlucciu nu teni niputi; quannu si vai a vignignà, zi Carlucciu ra ccà e zi Carlucciu r’addà
Rissi lu pasturu a lu cacciaturu: E’ signu can nun tu faci siti!
Quanna nun c’è bboglia ri meti, tutti li ppuchi ‘mbinginu a la vandera
V
iri lu ffuocu a la casa ri l'ati e curri a la casa tua?
Vino acetusu e pane vizzusu, fanu la casa abbundanziusa
Chi nun sapi cumi si cava la ruzzini curri cu li bisazzi
La pulizia nun è bbona inta la sacca
Nu ttene arbu, né bbillizzi, né funa pi na capizza
Si l'ascia fussi la mia, spizzera lu capu e addirizzera la via
Quannu viri soriva tu chiangi picchì è l'urtimu fruttu ca ti mangi
Si vai a la chiazza a cuntà uai su chiù chiddi ca sienti ca chiddi ca hai
Lu supierchiu ruppi la pignata e lu cupierchiu
Anu persu li rricchizzi e vanu a cchiangi a li Capizzi
Uàrdati ra li poviri arricchiti e ra li ricchi appizzintiti
Nun ti nnamurà ri li fimmini a la festa e ri li pecuri a l'austu
Cum'è fissu lu gnurante: ra trenta carrini ni voli sissanta
Senza ca ti pièttini e t'allisci: tu pi esse bella ‘nc’erà nasci
Lu cani ri Franciscu Alliehru quannu senti li ccampani curri a la chiesa
Maru chi cari ‘nterra e ccirca aiutu: chiunchi passa tòchila la capu
Arivulu carutu: accetta! Accetta! chiunchi passa faci na ‘ntacca
Tengu la nnumminata ri lu lupu: addunni passu fazzu la pirata
Tu mi abbi e iu mi n'addunu, ma tu nun t'adduni ca iu m'adduno ca tu mi abbi
Quannu lu fuoco canta, mali tiempu avanta!
Lu attu ri zia Maria prima chiangi e poi riri
Ricette lu cicatu: "Li bi ddà!"; ricette lu zuoppu: "Iàmuli a arrivà!"; ricette lu surdu: "Li ssi’!"
La mazza ri santu Nicola chi la porta chiddu la prova!
Si ti mangi risu, n’ura stai tisu!
La
casa ri lu cacciaturi, l'acqua la apri e lu vientu la chiuri!
Lu ciucciu porta la paglia e lu ciucciu si l'ammaglia!
Ricetti lu cacciaturi a la quaglia: Chiù n'coppa vai e chiù la botta pigli
Si tutti l'aucieddi canuscissiru lu granu, nun ci ni lasciarianu
Ricetti mastu ‘mbappameo: Si nu m’avanti tu, m’avantu eo
L'acqua ca nu camina feti!
Chi voli inchj lu vuttaru eddà putà e cingi lu innaru!
Voli la vutti chjna e la muglieri 'mbriaca!
Cchi ffai? Rai a bbivi a li gaddini quanna chiovi?
Gendi tristi numminati e bisti
Lu ciucci ri tanti patruni la sira si curca rijunu
Figli zichi uai zichi figli hruossi uai hruossi
La cucuzza eddà coci cu l'acqua sua!
Li parienti su 'ccumi li scarpi: cchiù su stritti, cchiù fanu mali
"Diu, nu peggiu!",  ricetti chiddu a l'acqua abbasciu
Tantu vai la lancedda a lu puzzu, finu a ca ‘nci lascia lu manicu!
Ognarunu è cumi la viri, ognaruno è come la criri


Francesco Cataldo, Montecarlo, Principato di Monaco (2005)
Lu lliettu si chiama rosa; chi nu ddormi si riposa
Chi cusi e scusi nun perdi mai tiempu


Marco de Marco di “La Purdita” (2005)
Figliu ri attu, li surici acchiappa

Gianluca Mazzeo, Germania (2005)
Chi piglia la via nova sapi chi lascia ma nun sapi chi trova
Lu fui nun è cumi lu ccurri
E' meglio oi l’uovu ca rimani la addina
Lu riavulu faci la pignata e nu lu cupierchiu


Salvatore Lancuba, Australia (2005)
A t
iempu ri cutogni a fui nun è briogna
E' bella la zita ma e' cicata cu n’uocchiu
Chiacchiari nnanti lu furnu, pirdimientu ri pani
Chiacchiari voli la zita e poi s’addormi
La vacca ca nu mangia cu lu voi, o mangia prima o mangia poi
Figliau na vacca e fici nu voi


Antonio Lancuba, Australia (2005)
Pacci e picciriddi Diu l’aiuta
Quanna lampa a Besaru, piglia li vuoi e ficcali inta la chiesia
E chiusu li vuoi e re datu paglia


Enzo Ragone, Milano di Nino di “Minichiellu” (2004)
A tiembu ri caristia erà rà rui muzzichi a nu fasulu
Chi ri spiranza vivi rispiratu mori
Li sordi su cumi l'alici sutta sali: quanna ni pigli una, l'ati s’enà subbitu accummiglià, si no si perdunu
E' ammanatu li pecuri a lu lupu
L'amuri passa e lu bisuognu veni

Michele Guerriero, Sanza (2004)
Stipati lu milu ppi quanna ti faci siti
Va' ccu chi e' megliu ri ti e fangi li spisi!


Aniello Caputo (2004)
Adduvi arrivamu chiantamu lu zippu!

Nicola Iorio, Lugano (2004)
Ognunu eddà sparà cu la skuppetta sua
L'acqua sinni vai a la pinnenza e l'amuri a la spiranza


Ciro Doria
Lu pacciu fui e la casa resta

Nonna Rosa, San Menale (2004)
Chi ‘nci voli pi zumpà nu fuossu? Na bona vuluntà e nu lungu passu
Tengu la numminata ri lu lupu: addununga vau fazzu la pirata
Quanna lu attu nun c’è lu surici abballa
Vacca pasci e campana sona


Ludovica Iorio (2004)
Ricetti lu surici a la nuci: rammi tiempu e ti pirtusu!
Chi voli vai e chi nu boli manna
Quanna lu zicu parla lu hruossu è già parlatu

Mimì Carbone, Paina di Milano (2003)
Ah...! chi cauru!”, ricette Saverio quannu ruppette l'ova.
(detto riferitomi da mio nonno Pasquale Mazzeo, detto Scatozza)
Li
ffimmine nascinu malati e morinu viruvi
Li carivuni ra vivi cocinu e ra muorti tinginu
Chi voli avì la casa netta eddà avì la chitarra e la skuppetta

Michele Pepe (2003)
Li parienti mei prima mi cunuscianu a la pirata, mo mi passanu pi nn'anzi e nu mi parlanu

Giovanna Coviello (2003)
Fa' cumi ti ricu e nun fa' cumi fazzu

Antonio Iorio (2003)
Ricetti lu puorcu: "Mantieniti pulitu"
Ai menti ri frisculà lu ciucciu quanna è nnanzi l'acqua…
È megliu a fatìhà cu cchi nun ti paa, ca a parlà cu cchi nun ti capisci


Sara Ragone di Enzo, Milano (2003)
Festa, malitiempu e genti a la casa

Luigi Pepe, Giussano, Milano (2003)
Quanna lu attu nu poti arrivà a lu lardu, rici ch'è ghiutu r'arangitu

Renato Donnantuoni, Milano (2003)
Scarti frusciu e pigli primera

Luciano Lettieri (2003)
Sciacqua Rosa, e bivi Gnisa
Adduvi cantanu tanti addi, nu faci mai iuornu

VARI COLLEGAMENTI


Cerco fotografie 1800 e inizi '900. Sono preferite fotografie del paesaggio, di come erano vestiti i nostri antenati nelle scene di vita quotidiana oppure durante occasioni particolari o di giorni di festa. Per favore inviare e-mail a telerofrano@gmail.com 

Polisportiva Rofrano gruppo facebook
Santa Maria di Grottaferrata gruppo fb


Raccontare una storia per le LESTORIE
scrivi a: telerofrano@gmail.comConosci una canzone, serenata, filastrocca rofranese o cilentana ?
Per favore scrivi a telerofrano@gmail.comPosta le tue foto su Instagram con hashtag #Rofrano

Newsletter

Invieremo massimo 3 newsletter al mese e potrai cancellarti quando vuoi.
I agree with the Privacy e Termini di Utilizzo

STAY CONNECTED

GLOBAL NEWS

Tweet & Retweet

NUMERI UTILI / EMERGENZE

Comune di Rofrano
0974 952031
Guardia Medica - Continuità Assistenziale
Via Zamilla - 0974 952533
Carabinieri Stazione di Laurito
0974 954002
Soccorso Alpino - CAI Montano Antilia
331 4597777
Farmacia Piazza Cammarano, n. 23
0974 952054